ปฏิทินกิจกรรม

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ "Thailand Computer Competition 2017"

โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 2560

โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 2560

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมในรายวิชา...


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ E-Commerce

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ E-Commerce

<small>MEGA 2017 ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ</small>

MEGA 2017 ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ


คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและศึกษาดูงา่น โครงการจัดการความรู้เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัย

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและศึกษาดูงา่น โครงการจัดการความรู้เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัย

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th