คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี...

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ SMART Leadership

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการ...


ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphics Design

วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00-17.00 น...

ภาพกิจกรรม Marketing Plan Contest

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรม Marketing Plan Contest #9 by A.P. Honda เพื่อสร้างทักษะในการแข่งขัน...


ภาพการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ โครงการ Thailand Computer Competition 2016

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ โครงการ Mini-MBA จัดหนักสัมมนาทิศทางธุรกิจค้าปลีก และกลยุทธ์ของ 7-eleven

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา...สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th