ปฏิทินกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ คว้า 2 รางวัล ผลงานสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ คว้า 2 รางวัล ผลงานสหกิจศึกษา

......

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

......


โครงการ TR Together We Can 2016 Proactive Practitioner to Transportation and Logistics

โครงการ TR Together We Can 2016 Proactive Practitioner to Transportation and Logistics

สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้จัดโครงการ......

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี......


ภาพการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ โครงการ Thailand Computer Competition 2016

ภาพการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ โครงการ Thailand Computer Competition 2016

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี......

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ โครงการ Mini-MBA จัดหนักสัมมนาทิศทางธุรกิจค้าปลีก และกลยุทธ์ของ 7-eleven

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ โครงการ Mini-MBA จัดหนักสัมมนาทิศทางธุรกิจค้าปลีก และกลยุทธ์ของ 7-eleven

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา......สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th