ปฏิทินกิจกรรม

การจัดการความรู้

โครงการปัจฉิมนิเทศ

โครงการปัจฉิมนิเทศ

คณะบริหารธุกิจได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศใน วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562...

โครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9

โครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9 โดยมี วัตถุประสงค์ ...


“สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์” (CP. Leadership Institute: CPLI)

“สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์” (CP. Leadership Institute: CPLI)

อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจและคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ...

ทักษะการทำงานเป็นทีม Harmony – Premium ด้วยศาสตร์แห่งความสุข

ทักษะการทำงานเป็นทีม Harmony – Premium ด้วยศาสตร์แห่งความสุข

คเมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ...


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาความรู้สู่การ เรียนการสอนและการวิจัย ในหัวข้อ “พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up” ...

โครงการศึกษาดูงาน 2/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

โครงการศึกษาดูงาน 2/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

ในภาคการศึกษา 1/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและเปลี่ยนประสบการณ์ ...สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th