บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
(RETAIL AND FRANCHISE BUSINESS MANAGEMENT)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:      บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:      Bachelor of Business Administration (Retail and Franchise Business
      Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:      B.B.A. (Retail and Franchise Business Management)

จุดเด่น

 • มุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชน สมาคมค้าส่ง-ค้าปลีกไทย ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และธุรกิจ แฟรนไชส์ชั้นนำระดับประเทศเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง อันจะเป็นการพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (ProactivePractitioner) เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่มีแนวคิดเชิงบริหาร (ManagerialMind)เป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์ และสามารถประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการร้านค้าสมัยใหม่ในระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสนองตอบนโยบายเดินหน้าประเทศไทย 4.0เส้นทางอาชีพการทำงาน:
 1. ธุรกิจส่วนตัว
 2. เจ้าของกิจการ
 3. ผู้ประกอบการ
 4. หัวหน้างานธุรกิจค้าปลีก
 5. หัวหน้างานธุรกิจแฟรนไชส์
 6. ผู้จัดการหรือผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก
 7. ผู้จัดการหรือผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์

อาชีพที่สาขาทำงานได้:
 1. อาชีพทางด้านธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์
 2. ทำงานด้านธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ
 3. ทำงานด้านธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบต่างๆ

รายได้เฉลี่ย
 1. ทำงานในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์ รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทขึ้นไป
 2. ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ รายได้ที่ได้รับจะมีรายได้ที่มากไม่จำกัด

บุคลิกภาพของ นศ. ที่เหมาะสมกับการเรียนสาขานี้
 1. มีความชอบความสนใจมีธุรกิจเป็นของตนเองเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์
 2. ต้องการมีรายได้มากที่ไม่จำกัด
 3. มีความมั่นใจตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกที่เหมาะสม มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร อดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้วิธีการได้เหมาะสม มีคุณธรรมและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

เป็นอาชีพเสรีในอาเชียนหรือไม่:

เป็นอาชีพเสรีในอาเซียน โดยเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์กับกลุ่มประเทศอาเชียนได้