เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

นางสุภาวดี ยืนยง(เลขานุการคณะ)
นางสาวศิริวรรณ ทองปุย
นายวีรวัฒน์ ศรีทองสม
นางสาวเจ๊ะรอฮายา สะอะ
นางสาวพรทิพย์ สิทธิ์วงศ์
นางสาวดารุณี เสมสมบูรณ์
นางสาวณัฐวดี พิมพา

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th