ผู้บริหาร

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดี
อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
รองคณบดีอาวุโส

อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู อาจารย์จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

อาจารย์กรด สองเมือง อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล อาจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์ อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชา
การบัญชี
หัวหน้าสาขาวิชา
การตลาด
หัวหน้าสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการ
หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์ อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หัวหน้าสาขาวิชา
การขนส่งระหว่างประเทศ
หัวหน้าสาขาวิชา
นวตกรรมธุกิจการค้าสมัยใหม่