ประเด็นความรู้จากการเขียนตำรา เพื่อการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. ศึกษาระเบียบ ประกาศต่าง ๆ
 2. จัดทำเอกสารประกอบการสอน / ผลงานทางวิชาการ
 3. Peer Review
 4. เผยแพร่ตามเกณฑ์
 5. ขอพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุป การเตรียมตัวในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. คุณสมบัติ + แบบคำขอ ฯ
 2. ผลการสอน + เอกสารประกอบการสอน
 3. ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ตำรา หนังสือ บทความวิชาการ

ประเด็นจากประสบการณ์ของผู้ร่วมแลกเปลี่ยน

 1. ควรมีการวางแผนการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่อเตรียมความเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินการสอน
 2. การประเมินการสอน ตาม มคอ.3
 3. ควรมีการอ้างอิง ภาษาอังกฤษ
 4. เกณฑ์การประเมินการสอน 3.5 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสอน

 • ไม่ใช่ผลงานวิชาการ
 • ใช้ประกอบการประเมินการสอน
 • ควรมีรูปแบบที่แตกต่างจากตำรา
 • เป็นวิชาในหลักสูตร
 • ครอบคลุมตามคำอธิบาย
 • ทันสมัย ถูกต้อง
 • การอ้างอิง ต้องทันสมัย

สิ่งที่มีในเอกสารประกอบการสอน

 1. มคอ.03
 2. วัตถุประสงค์
 3. แบบทดสอบก่อน – หลัง
 4. ภาพเลื่อน (Slide)
 5. ใบความรู้ / ใบงาน แบบฝึกหัดและเฉลยกรณีศึกษา

ตำรา

มีรายวิชาในหลักสูตร การเผยแพร่ นักศึกษา

หนังสือ

 • มีความรู้ในรายวิชานั้น
 • มีการเผยแพร่
 • มีเนื้อหา ต้องมีการวิเคราะห์ / สังเคราะห์

เนื้อหาในแต่ละบท

 • วัตถุประสงค์
 • เค้าโครงบท
 • แนวคิด
 • เนื้อหา
 • บทสรุป
 • หนังสืออ่านประกอบ หรือเอกสารอ้างอิง

การเริ่มต้นเขียน เค้าโครงตำรา หรือ หนังสือ จากสารบัญ

 • กำหนดหัวข้อหรือชื่อบท
 • สามารถดูแนวทางจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดหัวข้อรอง
 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบท