บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (MARKETING)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:      บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:      Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:      B.B.A. (Marketing)

จุดเด่น

ความเข้าใจในหลักสำคัญด้านการตลาด ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ให้เข้าใจถึงกล ยุทธ์การตลาดในแบบต่างๆ ตลอดจนการ ทำวิจัยด้านการตลาด และการบริหารจัดการ ด้านการตลาดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงในโลกปัจจุบันอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำ เร็จการศึกษา บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สามารถนําความรู้ไปประกอบ อาชีพทางสายวิชาการตลาด และหลากหลายสาขาอาชีพในทุกระดับขององค์การได้ เช่น พนักงานขาย หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกระจายตัวสินค้า ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายวิจัยตลาด ฝ่ายจัดซื้อฝ่ายบริหารงานขายหรือบริหารงานค้าปลีกหรือค้าส่ง และมี โอกาสก้าวไปสู่ตําแหน่งด้านการบริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการตราสินค้า ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด หรือรองประธานฝ่ายการตลาดได้ นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกประกอบอาชีพอิสระ เช่น ตัวแทนขายประกันชีวิต ตัวแทนขายตรง หรือเลือกประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ประกอบอาชีพค้าขาย หรือผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ