อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว (หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1151
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1158
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1151
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1151
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1151
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1151
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์อภิชญา ศักดานรเศรษฐ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1151
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1151
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th