คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเป็น คณะวิชา สังกัดวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2530 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในปี พ.ศ. 2532 คณะบริหารธุรกิจได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา พาณิชยนาวี

ในปีพ.ศ. 2535 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้วิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในปี พ.ศ 2546 คณะบริหารธุรกิจได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ และสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และได้ทำการยกเลิก สาขาวิชา พาณิชยนาวี

ในปี พ.ศ.2552 คณะบริหารธุรกิจมีการดำเนินการทั้งสิ้น 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อให้ทันกับกระแส โลกาภิวัฒน์ โดยได้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ และได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

ในปีพ.ศ. 2555 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อีกครั้ง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ปีพ.ศ.2557 คณะบริหารธุรกิจได้เปิด สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเพิ่มอีก 1 สาขาวิชาได้แก่ การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

ในปี พ.ศ.2559 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอีกครั้ง ตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ และได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)


สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th