บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (MANAGEMENT)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:      บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:      Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:      B.B.A. (Management)

จุดเด่น

ควบคุม ดูแล ประสานงาน จากหลายฝ่าย การตั้งเป้าหมาย การประเมินผลการสื่อสารภายในองค์กร สาขานี้จำเป็นสอนทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าการบริหารคนอีกด้วย สาขานี้ไม่ได้เรียนเพื่อเป็นลูกจ้าง อย่างเดียว แต่พร้อมปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการอีกด้วยอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานด้านการบริหาร การจัดการ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมถึงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในสายงานของนักวิชาการด้านธุรกิจการค้า นักวางแผน นักวิเคราะห์ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ