อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

อาจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ (หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล รัตนวาร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th