อาจารย์ประจำ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม (หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์นันท์นลิน ชัยอนันต์เดช
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์มงคล จงบุญนะธรรม
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:-
วิทยาเขตร่มเกล้า:-
อาจารย์อิทธิกร ขำเดช
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์เล้ง พรรณวิเชียร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th