บริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Innovation)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:      บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:      บธ.บ. (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:      Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Innovation)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:      B.B.A. (Modern Trade Business Innovation)

จุดเด่น

ผลิตบัณฑิตนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางปัญญา การดำรงชีวิต ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการต่อยอดธุรกิจการค้าสมัยใหม่อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าออนไลน์
 3. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า SMEs
 4. เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 5. อาชีพอื่นๆ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อาทิเช่น
  1. - ที่ปรึกษาทางธุรกิจการค้า
   - นักเขียนคำโฆษณา
   - นักรีวิวสินค้า