อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล (หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู (อาจารย์ประจำ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ (อาจารย์ประจำ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์หริพันธุ์ หริรักษ์ (อาจารย์ประจำ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อ.ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ (อาจารย์ประจำ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์นภาจันทร์ สุวรรณเนตร (อาจารย์ประจำ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์ทิพวรรณ สุวรรณประภา (อาจารย์ประจำ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th