อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล (หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์หริพันธุ์ หริรักษ์ (อาจารย์ผู้สอนก่ลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง สำหรับคณะบริหารธุรกิจ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th