บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(BUSINESS COMPUTER)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:      บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:      บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:      Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:      B.B.A. (Business Computer)

จุดเด่น

เรียนรู้ระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจและการจัดการด้านสารสนเทศ เช่น การวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลในเชิงธุรกิจการจัดการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาเว็บ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีทางเลือกในสายอาชีพ ในองค์กรต่างๆ โดยอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่

  1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
  2. นักพัฒนาเว็บไซต์
  3. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
  4. วิทยากรและผู้ให้การอบรมด้านคอมพิวเตอร์
  5. ประกอบอาชีพอิสระ
  6. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงประยุกต์