อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ

อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ (หัวหน้าสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1112
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:-
วิทยาเขตร่มเกล้า:-
อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1112
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์กันยา เชียรวิจิตร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:-
วิทยาเขตร่มเกล้า:-
อาจารย์เกศกัญญา จรัสกุลพร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1112
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th