บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:      บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:      Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:      B.B.A. (Human Resource Management)

จุดเด่น

ศึกษาถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรโดยใช้หลักการจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล เพื่อเรียนรู้พฤติ- กรรมบุคคลในองค์กร นำหลักเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค มาวางแผนเพื่อบริหารจัดการควบคุมแรงงาน สัมพันธ์อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารค่าจ้าง เงินเดือน
  4. เจ้าหน้าที่สายงานสวัสดิการ
  5. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
  6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์การ
  7. หัวหน้าสายงานทะเบียนและบริการ
  8. หัวหน้าสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  9. หัวหน้าฝ่ายบุคลากร