รูปกิจกรรม
Kasikorn  Business Tecnology  Group ( KBTG)

Kasikorn Business Tecnology Group ( KBTG)


โครงการปัจฉิมนิเทศ

โครงการปัจฉิมนิเทศ


โครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9

โครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9


“สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์” (CP. Leadership Institute:...

“สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์” (CP. Leadership Institute:...


ทักษะการทำงานเป็นทีม Harmony – Premium ด้วยศาสตร์แห่งความส...

ทักษะการทำงานเป็นทีม Harmony – Premium ด้วยศาสตร์แห่งความส...


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up


โครงการศึกษาดูงาน 2/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะ...

โครงการศึกษาดูงาน 2/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะ...


โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาคการศึกษา 1/2560


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่มีผลงานดีเด่น ...

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่มีผลงานดีเด่น ...


รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมประชุมกับเ...

รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมประชุมกับเ...


คณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการ สสอท. สาขาบริหารธุรกิจ เข้าพบ...

คณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการ สสอท. สาขาบริหารธุรกิจ เข้าพบ...


คณะบริหารธุรกิจ จับมือคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการสสอท.(สา...

คณะบริหารธุรกิจ จับมือคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการสสอท.(สา...


โครงการฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับนัก...

โครงการฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับนัก...


โครงการ Smart Leadership ภาวะผู้นำในยุค 4.0

โครงการ Smart Leadership ภาวะผู้นำในยุค 4.0


ิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุร...

ิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุร...


คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิตพร้อมคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรม...

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิตพร้อมคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรม...


คณะบริหารธุรกิจ ลงนาม MOU ร่วมกัน สสอท

คณะบริหารธุรกิจ ลงนาม MOU ร่วมกัน สสอท


คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดบ้านในงาน KASEM Open House 2560

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดบ้านในงาน KASEM Open House 2560


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจ...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจ...


โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561


โครงการ Business Plan Competition คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีก...

โครงการ Business Plan Competition คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีก...


โครงการ Marketing Grand Sales 2018:ตลาดวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ...

โครงการ Marketing Grand Sales 2018:ตลาดวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ...


นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิว...

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิว...


โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 2560

โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 2560


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ E-Comm...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ E-Comm...


MEGA 2017 ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมประกวดผลงาน...

MEGA 2017 ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมประกวดผลงาน...


คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและศึกษาดูงา่น โครงการจัดก...

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและศึกษาดูงา่น โครงการจัดก...


โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน ...

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน ...


โครงการ TR Together We Can 2016 Proactive Practitioner to ...

โครงการ TR Together We Can 2016 Proactive Practitioner to ...


คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศ...

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศ...


สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ SMART Leaders...

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ SMART Leaders...


ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphics Design

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphics Design


ภาพกิจกรรม Marketing Plan Contest

ภาพกิจกรรม Marketing Plan Contest


ภาพการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ Thailand Computer Competition 2016


คณะบริหารธุรกิจ เกษมบัณฑิต ร่วมกับโครงการ Mini-MBA จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจค้าปลีกและกลยุทธ์ของ 7-eleven


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ คว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันลีลาศ 2016 W.D.S.F TAIPEI OPEN


โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสู่ธุรกิจ Startup


โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "รู้ทันภัยไซเบอร์และบทลงโทษตาม พรบ. คอมพิวเตอร์"


โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ "

เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และเรียนรู้แนวทาง...


ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน ระดับคณะวิชา ปี 2558

ภาพถ่ายกิจกรรม การตรวจประเมินระดับคณะวิชา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559...


นักศึกษาบัญชีได้รับรางวัล กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา...


นักศึกษาบัญชี นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ชนิดา ปั้นเกิด และ......


โครงการ Admin Party 2016

ตอน..เหตุเกิดที่งานวัด วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 17.00-22.00 น...


โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2558

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า...


คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค สยามแม็คโคร

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี..