รูปกิจกรรม
นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ Thailand Computer...

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ Thailand Computer...


โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 2560<br><br><br>

โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 2560โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ E-Commerce<br><br>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ E-Commerce


<small>MEGA 2017 ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ</small>

MEGA 2017 ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ


คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและศึกษาดูงา่น โครงการจัดการความรู้เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัย

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและศึกษาดูงา่น โครงการจัดการความรู้เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัย


โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559


โครงการ TR Together We Can 2016 Proactive Practitioner to Transportation and Logistics

โครงการ TR Together We Can 2016 Proactive Practitioner to Transportation and Logistics


คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)


สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ SMART Leadership<br><br>

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ SMART Leadership


ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphics Design

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphics Design


ภาพกิจกรรม Marketing Plan Contest


ภาพการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ Thailand Computer Competition 2016


คณะบริหารธุรกิจ เกษมบัณฑิต ร่วมกับโครงการ Mini-MBA จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจค้าปลีกและกลยุทธ์ของ 7-eleven


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ คว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันลีลาศ 2016 W.D.S.F TAIPEI OPEN


โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสู่ธุรกิจ Startup


โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "รู้ทันภัยไซเบอร์และบทลงโทษตาม พรบ. คอมพิวเตอร์"


โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ "

เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และเรียนรู้แนวทาง...


ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน ระดับคณะวิชา ปี 2558

ภาพถ่ายกิจกรรม การตรวจประเมินระดับคณะวิชา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559...


นักศึกษาบัญชีได้รับรางวัล กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา...


นักศึกษาบัญชี นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ชนิดา ปั้นเกิด และ......


โครงการ Admin Party 2016

ตอน..เหตุเกิดที่งานวัด วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 17.00-22.00 น...


โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2558

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า...


คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค สยามแม็คโคร

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี..