ปรัชญา (Pledge)

เรียนรู้อย่างมีคุณค่าใช้วิชาอย่างมีคุณธรรมมุ่งนำประโยชน์สู่สังคม


ปณิธาน (Determination)

ผลิตนักธุรกิจที่มีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้สู่อาชีพอย่างมีคุณธรรม


วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย โดยมีนวัตกรรมหรือ ผลผลิตทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ โดย มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (PROACTIVE PRACTITIONER) สามารถทำงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข


พันธกิจ (Mission)

คณะบริหารธุรกิจ มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ดังนี้


  • 1. ด้านการผลิตบัณฑิต

   การจัดการเรียนการสอน ภายใต้ระบบและกลไกที่กำหนดในหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมวิชาการและด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จิตสาธารณะ รู้รักษ์และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ

  • 2. ด้านการวิจัย

   มีระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยใน 4 ด้านหลักคือ การวิจัยในระดับชุมชน อุตสาหกรรม ชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรสำหรับการวิจัย การเผยแพร่ การบูรณาการกับการเรียนการสอน และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

  • 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

   ส่งเสริมการบริการทางวิชาการในรูปแบบหลากหลายแก่สังคม ใน 4 ด้านหลักภายใต้ระบบและกลไกที่กำหนด พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และให้มีการบูรนาการวิชาจัดการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ อย่างสมประโยชน์

  • 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

   ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ


สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th