อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์ (หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เจนประโคม
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:-
วิทยาเขตร่มเกล้า:-

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th