บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(FINANCE AND BANKING)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:      บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:      Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:      B.B.A. (Finance and Banking)

จุดเด่น

ศึกษาวิชาพื้นฐานของหลัก การบัญชีบริหาร เรียนรู้หลักการบริหารสินเชื่อวางแผนและควบคุมการเงิน ศึกษาวิเคราะห์งบการเงินและการธนาคารเข้าใจเข้าถึงการ บริหารจัดการด้านตลาดหลักทรัพย์ ระบบข้อมูลทางการเงิน เพื่อรู้หลักนโยบายการลงทุนการบริหารการเงินระหว่าง ประเทศรวมถึงสถาบันการเงินเพื่อวางแผนการจัดการการเงินอย่างมีหลักและเหตุผลอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  2. นักวิเคราะห์การเงิน
  3. เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  5. นักวางแผนทางการเงิน
  6. เจ้าหน้าที่บริหารเงินตราต่างประเทศ
  7. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
  8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ