บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ACCOUNTING)


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:      บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:      บช.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:      Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:      B.Acc.

จุดเด่น

เน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี การรายงานข้อมูลทางการเงิน ให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีได้ อย่างเหมาะสมอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้

  1. อาชีพการทำบัญชี
  2. อาชีพการสอบบัญชี
  3. อาชีพบัญชีบริหาร
  4. อาชีพการภาษีอากร
  5. อาชีพการวางระบบบัญชี
  6. อาชีพการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
  7. อาชีพการตรวจสอบภายใน
  8. อาชีพการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
  9. อาชีพวิชาการด้านการบัญชี
  10. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง