อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์ (หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2243
อาจารย์ ดร. ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2243
อาจารย์มงคล กล้าผจญ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2243
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2243
อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1151
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2243
อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2243
อาจารย์เรวดี อันนันนับ
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2243
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2243
อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1133
วิทยาเขตร่มเกล้า:2243

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : [email protected]