อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์กรด สองเมือง (หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี)
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1158
วิทยาเขตร่มเกล้า:2233
อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย มิตรภานนท์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ บุญประธรรม
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวรส กัญภัคขจร
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216
อาจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ:1131
วิทยาเขตร่มเกล้า:2216

สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th